Nyereményjáték szabályzat

Az Odu Store Kft. és a BalaLand Hotel Kft. „Nyárzáró Nyereményjáték”

nyereményjátékára vonatkozó Játékszabályzat

Az Odu Store Kft. (székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12, adószám: 7198298243,
cégjegyzékszám: 01 09 388165) és a BalaLand Hotel Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 7. fszt. A02,
cégjegyzékszám: 01-09-404329), mint az alábbi játék szervezői (a továbbiakban: „Szervezők”) által
szervezett „Nyárzáró Nyereményjáték” nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szabályait az alábbiak szerint
állapítja meg.
I. Nyeremény
1.1 1 db, 2 felnőtt és 3 gyermek részére szóló ajándékutalvány, a Mövenpick BalaLand Family Parkba,
valamint egy 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány az Odu Store-ba, amely csak az alábbi üzletben történő
vásárláshoz – így a webshopban indított vásárláshoz nem - használható fel (a továbbiakban:
„Nyeremény”):
Budapest:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. (Hegyvidék Bevásárlóközpont)
1.2 A Szervezők a Nyereményhez kapcsolódó utazási költségeket nem állják.
II. A Játék időtartama
2.1 A játék időtartama: 2023. augusztus 28. – szeptember 07.
III. Sorsolás
3.1 Az egy darab nyertes sorsolására 2023. szeptember 8-án 12.00 órakor kerül sor az Odu Store Kft.
székhelyén (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12) zárt sorsolás keretében közjegyző részvétele nélkül a
résztvevő játékosok között.
A sorsolások szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történnek
a www.commentpicker.com  internetes oldal igénybevételével.
3.2 A Játék során, a sorsolás alkalmával egy fő kerül kisorsolásra; tartaléknyertesek kisorsolására nem
kerül sor.
IV. A Játékban való részvétel feltételei
4.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok
által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár,
a 4.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy vehet részt,
aki megfelel a jelen IV. pontban foglaltaknak (a továbbiakban: „Játékos”).
4.2 A Játékos akkor vesz részt érvényesen a Játékban, ha a Játék 2.1 pontban írt időtartama alatt a
www.instagram.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram”)
 a Játékot meghirdető bejegyzés alatt komment formájában megosztja, hogy kikkel osztaná meg a
Nyereményt (2 fő), az ismerősök valós Instagram-profiljának betaggelésével,
 ő (a kommentelő) kedveli a képet, és követi a Szervezők alábbi Instagram oldalait: @odu.store;
@movenpickbalaland
(a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2

A Játékos a fentiek megtételével, azaz a Játékban való részvétellel automatikusan kijelenti, hogy a jelen
játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt megismerte és azokat elfogadja.
4.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen
formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.
4.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek
meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
4.5 A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Játékból. A Szervezők
kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját
Instagram profil igénybevételével és megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját
maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil használatára
vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.
4.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szervezők e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében
mindennemű felelősségét kizárják.
4.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervezők
megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. A Szervezők a kizárás tényéről
a Játékost külön nem értesítik.
4.8 A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb
szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
4.9 Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárják azon
Játékosokat, akik esetében azt tapasztalják, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós
Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremény megszerzése
érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek
minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a
Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.
V. A Játék definíciója és menete
5.1 A Szervezők „Nyárzáró Nyereményjáték” néven hirdetnek játékot az Instagramon, melynek
keretében arra kérik a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban, kedveljék a
megosztott képet, osszák meg kommentben, hogy kikkel használnák fel a nyereményt (2 fő) és kövessék
be az Odu Store és a BalaLand oldalát. A feltételeket teljesítő játékosok közül 1 fő kerül véletlenszerűen
kisorsolásra.
5.2 Szervezők a Játék teljes időtartama alatt – 2023. szeptember 07. napján 23 óra 59 percig –
beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2023. szeptember 08. napján 12 óra 00 perckor, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen egy darab nyertes Játékost sorsolnak ki. A

3

Szervezők a sorsolás során számításba veszik azt, hogy a Játékos eleget tett-e Játék feltételeinek. A nyertes
Játékos az 1.1 pontban feltüntetett Nyereményt nyeri meg.
5.3 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy
Pályázattal vesz részt.
5.4 A Szervezők a nyertes Játékos nevét közzéteszik Instagram storyban a sorsolást követően,
valamint 2023. szeptember 08. napján legkésőbb 23 óra 59 percig személyes üzenetben értesítik a nyertest,
amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A Szervezők a
nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytatnak. A Játék során
pótnyerteseket a Szervezők nem hirdetnek. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból
automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

– ha az értesítő levélre 3 munkanapon belül, legkésőbb 2023. szeptember 14. 23:59-ig
nem válaszol;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálják;
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsértik.

VI. Nyeremény kézbesítése
6.1. A Nyeremény kézbesítése a GLS futárszolgálat által történik. A Nyeremény átvételének részleteit a
Szervezők a nyertesekkel Instagram üzenetben egyeztetik, mely során a Szervezők elkérik a nyertes Játékos
címét. A Nyereményt a Szervezők előzetes egyeztetés után postai úton juttatják el a nyertes Játékosnak az
azt követő héten. A Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel a Nyeremény átvétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő
bármely okból meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezőkkel szemben semmilyen igényt nem
támaszthat.
6.2. A Nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható át.
VII. A Szervezők felelőssége
7.1 A Játékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az
Instagram, csak a Játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a Játék
Szervezőihez érkezik be és nem az Instagramhoz.
7.2. A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy
törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes
Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőknek fel nem róható elvesztéséből, egyéb
okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
VIII. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a
Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervezők felhívják a
Játékosok figyelmét, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárják a
Játékost a Játékból.

4
IX. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb
nyereményt. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják
a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy:
– az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos
hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell
tekinteni;
– a nyertes játékosok adatait (név, Instagram profil) a Szervezők nyilvánosságra hozhatják a Szervezők
Facebook, Instagram oldalain és weboldalain,
– amennyiben a Nyereménnyel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy
a Szervezők az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezelik, melynek megadása a
Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;
– a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a Nyeremény felajánlója vállalja. A Nyereménnyel
kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok
szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
9.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
9.1.1 Szervezők, mint adatkezelők, és mint adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat a
Játékkal összefüggésben, a Nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából
kezeljék, illetve feldolgozzák;
9.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervezők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag
a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;
9.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is
készüljön, amelyet a Szervezők a Szervezők termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár
részleteiben felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
9.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését. A megadott adatok kezelői a Szervezők, mint adatkezelők.
9.2 Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervezők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen:
Odu Store Kft.: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12., BalaLand Hotel Kft.: 1022 Budapest, Bimbó út 7.
fszt. A02. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján a Szervezők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
fordulhat.
9.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
9.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről
tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervezők tájékoztatják
az általuk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a
Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A
Szervezők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon

5

belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés
esetén a Szervezők az alábbi elérhetőségen rendelkezésre állnak: Odu Store Kft.: 1124 Budapest, Apor
Vilmos tér 11-12., BalaLand Hotel Kft.: 1022 Budapest, Bimbó út 7. fszt. A02.
A Szervezők általános adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: Szolgáltatási feltételek – Odu
Store Adatkezelési tájékoztató - BalaLand
9.5 A Szervezőkhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőkre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy a Szervezők, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c)
törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervezők a kérelem beérkezésétől számított 15
napon belül döntenek. Amennyiben a Játékos a Szervezők döntésével nem ért egyet, illetve, ha a
Szervezők a határidőt elmulasztották, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.
9.6 A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőkhöz
intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat
jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe
tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a
bíróság soron kívül jár el.
9.7 Szervezők a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartják. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan
magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a
Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárják. Ilyen
esetben a Szervezők mindennemű felelősségét kizárják.
A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala technikai
okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősségét kizárják.
X. Vegyes rendelkezések
10.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezők
semmilyen felelősséget nem vállalnak.
10.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől
nem követelheti, bármely igényt a Szervezőkkel szemben nem támaszthat.
10.3 A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás

6

estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a
Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően,
úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.
10.4 Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok létrehozását,
illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak, vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárják a Játékból.
10.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
10.6 Szervezők kizárják a felelősséget az Instagram oldalak rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a felület nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesznek minden tőlük telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárják, illetve megszüntessék.
10.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által, ezért az adatszolgáltatás nem az
Instagram, hanem a Szervezők részére történik.
10.8 Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassák. Az erre
vonatkozó tájékoztatást a Szervezők a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva akként
teszik közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújtanak, az új szabályzat
elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.
A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos
nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.
Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét követő
24 órán belül. A Szervezők ezt tudomásul veszik és haladéktalanul törlik a Játék posztjából az új
szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.
10.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
Budapest, 2023. augusztus 28.

BalaLand Hotel Kft.
Szervező


Odu Store Kft.
Szervező